Tietopaketti oppivelvollisuudesta


Oppivelvollisuuden laajentuessa 9. luokkalaisia koskee hakeutumisvelvoite

Oppivelvollinen on Suomessa vakinaisesti asuva lapsi ja nuori.

HUOM! Laki koskee niitä nuoria, jotka suorittavat 1.1.2021 perusopetuksen oppimäärää. Laki ei koske aikaisemmin perusopetuksen suorittaneita, Valman suorittaneita eikä 10-luokalta valmistuneita. Turvapaikanhakija ei ole oppivelvollinen, koska ei ole vakinaista kotikuntaa ja oleskelulupaa.


Oppivelvollisuuden laajentuessa
18 ikävuoteen toisen asteen tutkinto on
jatkossa maksuton.
Opiskelijat saavat opetuksen ja kouluaterian lisäksi
maksuttomana:
• Oppikirjat ja -materiaalit.
• Opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet.
• Vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat.
Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää
sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.
Keväällä 2021 peruskoulun päättävät opiskelijat saavat
ensimmäisenä maksuttoman toisen asteen koulutuksen.


Koulumatkatuki
• Koulumatkatuen kilometrirajaa lasketaan 10 kilometristä 7 kilometriin.
• Lisäksi kaikilta oppivelvollisilta poistuu 43 euron koulumatkatuen omavastuu.
Myös 54 euron kuukausittaisia vähimmäismatkakustannuksia koskevasta rajasta luovutaan.
Kouluateria
• Lämmin päivittäinen kouluateria on maksuton.
Oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa koulumatkatukeen ja opintotukeen.
Lisätietoa löydät Kelan sivuilta ja videosta:
• www.kela.fi/oppivelvollisuus-laajenee
• www.youtube.com/watch?v=3NXIQMVLtXA


Opintojen tulee edistyä.
Tässä kolme pointtia:

 1. Opintojen tulee edetä yksilöllisen opiskelusuunnitelman
  mukaisesti.
 2. Ammatillisessa koulutuksessa tutkinto suunnitellaan
  suoritettavaksi enintään neljässä vuodessa.
 3. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija on
  suorittanut toisen asteen tutkinnon tai
  täyttänyt 18 vuotta.

Oppivelvollisuutta on mahdollisuus suorittaa myös oppisopimuskoulutuksessa,
jolloin opinnot suoritetaan pääasiassa tai osittain työpaikalla.

 • Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa ammatillisen tutkinnon. Koulutus antaa valmiudet työelämään sekä avaa ovet jatko-opintoihin.
 • Myös muu työssäkäynti on mahdollista opintojen ohella oppivelvollisuuden laajentuessa.
 • Opiskelijan tulee kuitenkin varmistaa, että opinnot edistyvät yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Oppivelvollisuuden laajentuessa opinnot voidaan
keskeyttää vain erityisestä syystä.
Syyt voivat olla:

 1. Pitkäaikainen sairaus tai vamma
 2. Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa
 3. Tilapäinen ulkomailla oleskelu (esim. vaihto-opiskelu)
  – Ulkomailla opiskelija jatkaa oppivelvollisuutta vastaavassa koulutuksessa. Tämä voi olla esimerkiksi paikallinen koulu.
 4. Elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös kaksoistutkinnolla, jolloin opiskelija saa
molemmat tutkinnot maksuttomana.
• Kaksoistutkintoa suorittavat opiskelevat samanaikaisesti ylioppilastutkintoa sekä ammatillista tutkintoa.
• Opinnot saa maksuttomana siihen saakka, kunnes opiskelija täyttää 20 vuotta tai saa sitä ennen
tutkinnot suoritettua.
• Opintojen määrä ei vaikuta maksuttomuuden kestoon.


Oppivelvollisuuden laajentuessa opinto-ohjausta lisätään, jotta jokainen
opiskelija saa yksilöllistä ohjausta peruskoulun jälkeiseen koulutukseen.
• Jos opiskelupaikka jää kevään yhteishaussa saamatta, sitä voi hakea yhteishaun jälkeisessä
jatkuvassa haussa. Opinto-ohjauksesta vastaa perusopetuksen järjestäjä.
• Koulutusalaa tai oppilaitosta voi vaihtaa jatkossakin, jolloin oppilaan nykyinen oppilaitos
ohjaa vaihdossa.


Lisätietoa Oppivelvollisuuden laajenemisesta