Opiskelu työpaikalla

HOKS

Opintojen alussa teet vastuuopettajan kanssa ensimmäisen Hoksin, joka sisältää myös alustavan suunnitelman työelämässä oppimisesta eri tutkinnon osissa. Hoks on suunnitelma siitä, miten opintosi etenevät, mitä opintosi
sisältävät ja miten kauan opintosi kestävät. Työelämässä oppimisen määrä suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti. Joissain tutkinnoissa opiskelijat tekevät asiakastöitä oikeille asiakkaille. Työ tehdään koululla
ja opiskelija saa työhönsä ohjausta. Hoksiin kirjaat yhdessä opettajasi kanssa ajatukset siitä, minkälaisessa
työssä haluaisit tulevaisuudessa olla. Tämä on osa urasuunnittelua ja auttaa sinua, kun opintojen edetessä etsit itsellesi sopivia koulutussopimus- tai oppisopimustyöpaikkoja. Opiskelijana tehtäväsi on opiskella hoksin mukaisesti. Tämä koskee myös työelämässä oppimista. Jos sinulla on tarve muuttaa tehtyä koulutus- tai oppisopimusta, pitää siitä etukäteen sopia työnantajan ja opettajan kanssa ja muutoksiin pitää olla perusteltu syy.

Työelämässä oppimisen hyödyt opiskelijalle


Koulutussopimus vai oppisopimus?

Opintojen etenemisen kannalta koulutussopimus ja oppisopimus ovat tasavertaiset tavat työelämässä oppimiseen. Ensimmäisessä Hoksissa kannattaa suunnitella eri tutkinnon osiin liittyvät työelämässä oppimiset koulutussopimuksiksi. Suunnitelmaa on helppo muuttaa, jos onnistutkin löytämään työnantajan, joka on halukas palkkaamaan sinut työsuhteeseen – silloin opiskelet oppisopimuksella.

Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa ja kuuluu ammattiopiston vakuutuksen piiriin. Opiskelija ei saa palkkaa. Koulutussopimuksessa sovitaan yhdessä työnantajan ja opettajan kanssa, kuinka monta päivää viikossa ja kuinka monta tuntia päivässä opiskelija on työpaikalla. Koulutussopimus voidaan muuttaa oppisopimukseksi, jos
työnantaja on halukas maksamaan palkkaa.

Oppisopimuksessa opiskelija ja työnantaja tekevät työsopimuksen ja työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Opiskelijan on erittäin tärkeä tarkistaa, miten oppisopimusajan palkka vaikuttaa hänelle maksettaviin etuuksiin (esim. opintotukea ja koulumatkatukea ei voi saada oppisopimuksen ajalta). Oppisopimuksessa minimityöaika on keskimäärin vähintään 25 h/vko.
Opiskelija on työnantajan vakuutuksen piirissä, koska kyseessä on työsuhde.

Koulutussopimus tehdään työnantajan ja koulun välillä.

Oppisopimuksessa koulu ja työnantaja sopivat työelämässä oppimisesta ja opiskelija ja työnantaja sopivat määräaikaisesta työsuhteesta.


Valmista valmiutesi työelämässä oppimiseen

Osaamisen työkirjan täyttö

Vastuuopettajan tunnit näkyvät työjärjestyksessäsi.

Niiden aikana saat tietoa ainakin seuraavista asioista.

Työelämässä toimiminen 2 osp (yhteiset aineet/pakollinen)

1. Osa
2. Osa

Digicampuksessa on kaikille avoimet kurssit, joita voit hyödyntää:
Perehdytysmateriaali työelämässä toimimiseen (opiskelija voi itsenäisesti perehtyä materiaaliin).

Molemmat kurssit ovat avoinna kaikille opiskelijoille. Tarvittaessa saat lisätietoja vastuuopettajaltasi tai yhteiskuntapajasta.


Valmistaudu tutkinnon osan osaamistavoitteita vastaavan koulutussopimus- tai oppisopimuspaikan hakemiseen

Hanki työpaikka työelämässä oppimista varten

Sovi opettajan ja työnantajan kanssa koulutussopimuksen ja oppisopimuksen tekemisestä


Valmistaudu työelämässä oppimisen aloitukseen

Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Osaamisen osoittaminen (näyttö) ja arviointi

Opiskelijalla on oikeus saada tieto osaamisen arvioinnin perusteista ja niiden soveltamisesta hänen arviointiinsa.

Opiskelija voi pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin tarkistamista. Pyyntö pitää esittää 14 päivän kuluessa arvioinnin saamisesta. Arvioijien on tehtävä päätös arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Tutkintokoulutuksen opiskelija voi pyytää kirjallisesti työelämätoimikunnalta oikaisua arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen. Oikaisu on pyydettävä 21 (14+7) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tällaisissa tilanteissa opiskelija on yhteydessä näytön arvioineeseen opettajaan.

Urasuunnittelu


Varmista, että HOKSisi on ajan tasalla kaikissa opintojen vaiheissa = HOKSin päivitys


Ruokailu koulutussopimuksen aikana

Opiskelijalle korvataan koulutussopimuksen ajalta ruokailu jälkikäteen erillisen hakemuksen perusteella. Lisätietoja kohdasta Ruokailu