HOKS

Opiskelijalle suunnitellaan oma opiskelupolku, eli laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS.

HOKSissa selvitetään ja tunnistetaan aikaisempi osaaminen sekä laaditaan suunnitelma tarvittavan osaamisen hankkimisesta. Suunnitelmaan kirjataan miten, missä ja millä tavoin opiskelija hankkii tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan puuttuvan osaamisen. HOKSiin suunnitellaan myös näytöt, opiskelijan tarvitsema ohjaus ja tuki sekä urasuunnitelma, joka selkiyttää opiskelija tavoitteita ja kannustaa valintojen miettimisessä. Opintojen kesto on yksilöllinen. HOKSia päivitetään opintojen edetessä.

Osaamista voi hankkia monin eri tavoin mm. oppilaitoksessa lähiopetuksena, työpaikalla, harrastuksissa, vapaaehtoistyössä ja verkko-opiskeluna.

Opiskelijan tulee opiskella HOKSin mukaisesti. Opiskelu on päätoimista silloin kun

  • opintojen laajuus on 4,5 osp/kk
  • opintojen laajuus on vähintään 25 h/vko
  • opinnot etenevät HOKSin mukaisesti

Mikäli opiskelijalle ei kerry keskimäärin 4,5 osp/kk on oppilaitoksen velvollisuus ilmoittaa asiasta Kelaan tai TE-toimistoon. Opiskelija voi joutua maksamaan saamansa etuudet takaisin, mikäli opinnot eivät etene HOKSin mukaisesti.

HOKS allekirjoitetaan joko sähköisesti tai paperille.
HUOM! Sähköinen allekirjoitus vaatii vahvan tunnistautumisen esim. verkkopankin kautta.


Opintojen eteneminen tutkinnon osittain

Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan pääsääntöisesti tutkinnonosittain eteneväksi. Tutkinnonosien edellyttämää osaamista opiskelija hankkii oppilaitoksessa ammatin perusteiden (teoriaopetus) opetuksessa sekä ammattitöissä (käytännön työtehtävien harjoittelu). Työelämässä osaamisen hankkiminen painottuu ammattitöihin.

Tutustu oman tutkintosi perusteisiin Opetushallituksen ePerusteet palvelussa.


Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aikaisempi osaaminen 

HOKSin laadinnassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen. Se voi olla kertynyt aikaisemmista opinnoista, harrastuksista ja/tai työkokemuksesta. Opiskelijan tehtävänä on tuoda kaikki aikaisemmat alkuperäiset todistukset ja selvitykset osaamisestaan HOKSin laadinnan yhteydessä vastuuopettajalle. 

Aikaisemmin suoritetut tutkintoon kuuluvat pakolliset tutkinnonosat ja yhteisten tutkinnonosien osa-alueet tunnustetaan. Opiskelijan halutessa tunnustaminen voidaan myös tehdä valinnaisiin osa-alueisiin ja tutkinnonosiin.  

Mikäli tutkinnonsuorittamisesta on kulunut aikaa (tutkinnonperusteet eivät ole voimassa), niin osaamisen vastaavuus ja ajantasaisuus arvioidaan.

Opiskelija voi pyytää arvioinnin tarkistamista arvioijalta tai tarvittaessa tehdä oikaisuvaatimuksen kielteisestä päätöksestä. Lisätietoja osaamisen tunnustamisesta voit lukea opintopolusta.


Opintojen etenemisen seuraaminen

Ammatinperusteiden opiskelua varten Wilmassa opiskelijan Hopsissa (valikko: opinnot) on valittu opintokokonaisuudet (=osaamiskortit). Kun osaamiskortin mukaiseen opetukseen on osallistunut, saa opiskelija O-merkinnän.

Ammattitöihin liittyvää osaamisen kertymistä seurataan osaamisen työkirjaan tehtyjen merkintöjen mukaan. Tehdyistä merkinnöistä opiskelija saa palautetta opettajiltaan.

Opiskelija voi seurata arviointeja ja niihin liittyviä lisätietoja Wilman kohdasta opinnot ja sieltä välilehdeltä suoritukset.


Poissaolot

Oppilaitoksessa seurataan opiskelijoiden poissaoloa osaamisen hankkimisesta. Opiskelussa edellytetään vastuullista osallistumista opiskelijan HOKSissa suunniteltuun toteutukseen ja aktiivisuutta kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Poissaolojen seurannassa huomioidaan aina osaamisen hankkimisen tapa; mikäli ammatin perusteita suoritetaan esim. verkko-opintoina, siitä ei kirjata poissaoloa.

Tutustu tarkemmin ohjeisiin Poissaolot -sivulta


Osaamisen osoittaminen ja arviointi


Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan pääosin työpaikalla annettavassa näytössä.Arvioinnin tarkistaminen

Opiskelija perehdytetään arvioinnin tarkistamiseen ja oikaisumenettelyyn ennen näyttöä vastuuopettajan tunneilla. Arvioinnin tarkistamisesta tiedotetaan henkilöstöä opetus.sskky.fi -sivustolla ja opiskelijoita opiskeluoppaassa. Opiskelijalla on oikeus saada kopiot tutkinnon osaan liittyvistä kirjallisista dokumenteista (esim. arvioijien täyttämä arviointikriteerilomake, muu mahdollinen arviointiaineisto ja arviointipäätös).

Opiskelijalla on oikeus pyytää osaamisen arvioinnin tarkistamista arvioijilta/arvioijalta 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, kun opiskelijalla on saanut tietoonsa osaamisen arviointipäätöksen tutkinnon osan tai osa-alueen arvioinnista. Opiskelija voi pyytää Wilman lomakkeella arvioijilta arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut arviointipäätöksen (arviointi näkyy Wilmasta). Päätöksestä tehdään viranhaltijapäätös, josta opiskelijaa tiedotetaan sähköpostilla. Päätös on luettavissa opiskelijan Wilmasta.


Todistukset

Todistus tutkinnon suorittamisesta annetaan, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti kaikki tutkinnon perusteiden mukaiset tutkinnon osat.

Todistus suoritetuista tutkinnon osista annetaan, kun opiskelija on saavuttanut HOKS:in tavoitteena olleet tutkinnon osat tai jos tutkinnon suorittaminen on jäänyt kesken.

Todistus valmentavan koulutuksen suorittamisesta annetaan, kun opiskelija on hyväksytysti suorit-tanut ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen.

Tutkintotodistuksen ja suoritetuista tutkinnon osista annettavan todistuksen liitteeksi annetaan ote opinto-suoritusrekisteristä.

Selvitys ammattialaa koskevaan sääntelyyn perustuvasta ammattipätevyydestä liitetään todistukseen, jos ammattipätevyys on määrätty tutkinnon perusteissa osaksi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia.

Opintosuoritusotteen tai todistuksen opiskelusta voi pyytää aina tarvittaessa opintotoimistosta, opintotoimisto@sskky.fi tai puh. 044 7704 449.