HOKS

Opiskelijalle suunnitellaan oma opiskelupolku, eli laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS.

HOKSissa selvitetään ja tunnistetaan aikaisempi osaaminen sekä laaditaan suunnitelma tarvittavan osaamisen hankkimisesta. Suunnitelmaan kirjataan miten, missä ja millä tavoin opiskelija hankkii tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan puuttuvan osaamisen. HOKSiin suunnitellaan myös näytöt, opiskelijan tarvitsema ohjaus ja tuki sekä urasuunnitelma, joka selkiyttää opiskelija tavoitteita ja kannustaa valintojen miettimisessä. Opintojen kesto on yksilöllinen. HOKSia päivitetään opintojen edetessä.

Osaamista voi hankkia monin eri tavoin mm. oppilaitoksessa lähiopetuksena, työpaikalla, harrastuksissa, vapaaehtoistyössä ja verkko-opiskeluna.

Opiskelijan tulee opiskella HOKSin mukaisesti. Opiskelu on päätoimista silloin kun

  • opintojen laajuus on 4,5 osp/kk
  • opintojen laajuus on vähintään 25 h/vko
  • opinnot etenevät HOKSin mukaisesti

Mikäli opiskelijalle ei kerry keskimäärin 4,5 osp/kk on oppilaitoksen velvollisuus ilmoittaa asiasta Kelaan tai TE-toimistoon. Opiskelija voi joutua maksamaan saamansa etuudet takaisin, mikäli opinnot eivät etene HOKSin mukaisesti.


Opintojen eteneminen tutkinnon osittain

Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan pääsääntöisesti tutkinnonosittain eteneväksi. Tutkinnonosien edellyttämää osaamista opiskelija hankkii oppilaitoksessa ammatin perusteiden (teoriaopetus) opetuksessa sekä ammattitöissä (käytännön työtehtävien harjoittelu). Työelämässä osaamisen hankkiminen painottuu ammattitöihin.

Tutustu oman tutkintosi perusteisiin Opetushallituksen ePerusteet palvelussa.


Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

HOKSissa voidaan huomioida aikaisemmin hankittua osaamista. Se voi olla aikaisempia opintoja, harrastuneisuutta ja/tai työkokemusta. Opiskelijan tehtävänä on tuoda kaikki aikaisemmat todistukset ja selvitykset osaamisestaan HOKSin laadinnan yhteydessä.

Todistusten perusteella päätetään, voidaanko aikaisempaa osaamista tunnustaa osaksi opiskeltavaa tutkintoa. Jos opiskelija joutuu täydentämään osaamistaan, se suunnitellaan HOKSissa.

Todistukset esitetään opinto-ohjaajalle.


Opintojen etenemisen seuraaminen

Ammatinperusteiden opiskelua varten Wilmassa opiskelijan Hopsissa (valikko: opinnot) on valittu opintokokonaisuudet (=osaamiskortit). Kun osaamiskortin mukaiseen opetukseen on osallistunut, saa opiskelija O-merkinnän.

Ammattitöihin liittyvää osaamisen kertymistä seurataan osaamisen työkirjaan tehtyjen merkintöjen mukaan. Tehdyistä merkinnöistä opiskelija saa palautetta opettajiltaan.

Opiskelija voi seurata arviointeja ja niihin liittyviä lisätietoja Wilman kohdasta opinnot ja sieltä välilehdeltä suoritukset.


Poissaolot

Oppilaitoksessa seurataan opiskelijoiden poissaoloa osaamisen hankkimisesta. Opiskelussa edellytetään vastuullista osallistumista opiskelijan HOKSissa suunniteltuun toteutukseen ja aktiivisuutta kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Poissaolojen seurannassa huomioidaan aina osaamisen hankkimisen tapa; mikäli ammatin perusteita suoritetaan esim. verkko-opintoina, siitä ei kirjata poissaoloa.

Tutustu tarkemmin ohjeisiin Poissaolot -sivulta


Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Kun opiskelijalla on tutkinnon osaan tarvittava osaaminen hankittu, suunnitellaan osaamisen osoittamiseksi näyttö. Näytössä osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä.

Näytössä arvioidaan opiskelijan osaamista ja varmistetaan tutkinnon perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen. Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat ja yhteisten osa-alueet arvioidaan asteikolla 1-5. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvostellaan hyväksytty/hylätty.

Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa arvosanoja. Opiskelujen aikana tämä on maksutonta ja opintojen päätyttyä maksullista. Opiskelijalla on mahdollista pyytää arvioinnin tarkistamista opettajaltaan.


Todistukset

Todistus tutkinnon suorittamisesta annetaan, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti kaikki tutkinnon perusteiden mukaiset tutkinnon osat.

Todistus suoritetuista tutkinnon osista annetaan, kun opiskelija on saavuttanut HOKS:in tavoitteena olleet tutkinnon osat tai jos tutkinnon suorittaminen on jäänyt kesken.

Todistus valmentavan koulutuksen suorittamisesta annetaan, kun opiskelija on hyväksytysti suorit-tanut ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen.

Tutkintotodistuksen ja suoritetuista tutkinnon osista annettavan todistuksen liitteeksi annetaan ote opinto-suoritusrekisteristä.

Selvitys ammattialaa koskevaan sääntelyyn perustuvasta ammattipätevyydestä liitetään todistukseen, jos ammattipätevyys on määrätty tutkinnon perusteissa osaksi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia.

Opintosuoritusotteen tai todistuksen opiskelusta voi pyytää aina tarvittaessa opintotoimistosta, opintotoimisto@sskky.fi tai puh. 044 7704 449.