Poissaolot

1. Opintojen etenemisen seuraaminen Salon seudun ammattiopistossa

Opiskelijan ja vastuuopettajan on välttämätöntä seurata opintojen etenemistä. Alaikäisten opiskelijoiden huoltajien tulee myös seurata opintojen etenemistä. Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jota päivitetään opintojen aikana. Jos opiskelija on ollut pois HOKS:n mukaisesta opiskelusta esim. sairauden vuoksi, tulee hänen sopia opettajan kanssa puuttuvan osaamisen hankkimisesta.
Vastuuopettajan on huolehdittava, että opiskelijan työjärjestys on ajan tasalla, eikä siellä ole päällekkäisiä opetustapahtumia.

Osaamista voi hankkia monilla eri tavoilla:

Mikäli opinnot eivät etene HOKS:n mukaisesti, voi opiskelija joutua maksamaan saamansa etuuden (esim. opintotuki, työttömyysetuus, koulumatkatuki) takaisin


2. Opiskelijan opinnot eivät etene

Mikäli opiskelijan opinnot eivät etene HOKS:n mukaisesti, vastuuopettaja järjestää ohjauskeskustelun opiskelijan kanssa. Opettaja on yhteydessä myös alaikäisen opiskelijan huoltajaan. Ohjauskeskustelun perusteella sovitaan neuvottelu tarvittavista tukitoimenpiteistä ja muista tarkoituksenmukaisista opiskeluhuollon palveluista. Ohjauskeskustelu voidaan toteuttaa myös opinto-ohjaajan, erityisopettajan ja opiskeluhuollon aloitteesta. Ohjauskeskustelun perusteella vastuuopettaja päivittää HOKS:iin sovitut tukitoimet.

Toimintaohje opiskelijan läsnäolon tukemiseen


3. Poissaolojen seuraaminen

Poissaolo merkitään, mikäli opiskelija ei osallistu työjärjestyksen mukaiseen opetustapahtumaan.
Vastuuopettajan tulee seurata opiskelijan poissaolojen määrä ja puuttua siihen, mikäli poissaolot ovat
toistuvia ja vaikuttavat opintojen etenemiseen. Opetuksesta vastaavat opettajat ilmoittavat opiskelijan
toistuvista poissaoloista opiskelijan vastuuopettajalle.

Käytössä olevat Wilma merkinnät

3.1. Alaikäisen opiskelijan poissaolot

Jos ala-ikäinen opiskelija on ilmoittamatta pois viikon, kutsuu vastuuopettaja opiskelijan ja huoltajan ohjauskeskusteluun selvittämään poissaolon syyt ja sopimaan tarvittavista tukitoimenpiteistä opintojen jatkamiseksi. Mikäli poissaolot jatkuvat eikä opiskelijaa ja huoltajaa tavoiteta, pyydetään opiskelijalta ja huoltajalta kirjallinen vastine mahdollisesta eronneeksi katsomisesta tai saapumaan oppilaitokseen opinto-ohjaajan järjestämään kuulemistilaisuuteen. Kuulemistilaisuudessa voi olla mukana opiskeluhuollon edustaja, opettaja ja koulutusalajohtaja. Vastineen/kuulemistilaisuuden perusteella sovitaan, onko opintojen jatkaminen mahdollista ja tarvitaanko tukitoimenpiteitä.

Mikäli opintojen jatkuminen ei HOKS:n mukaisesti onnistu, selvitetään seuraavat vaihtoehdot:
a. Kartoitetaan erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet esim. nuorten pajat, Valma/TUVA-koulutus, pienryhmä. Oppimisympäristömuutos edellyttää HOKS:n päivitystä.
HUOM. koulutusalan vaihdossa ja Valmaan (myöhemmin TUVA) siirtymisessä pitää katsoa eronneeksi tutkinnosta ja vaihtaa koulutus kokonaan toiseen.

b. Löytyykö opiskelijan tai huoltajan hakemuksesta määräaikaiselle keskeyttämiselle perusteita (pitkäaikainen sairaus tai vamma, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, vähintään kuukauden tilapäinen oleskelu ulkomailla oppivelvollisuuden suorittamiseksi, elämäntilanteeseen liittyvä painava syy). Opinto-ohjaaja valmistelee rehtorille vhp-päätösesityksen.

c. Onko syytä kurinpitotoimenpiteenä määräaikaiseen enintään 3 kk erottamiseen. Edellyttää rehtorin järjestämää kuulemistilaisuutta ja vhp-päätöstä. Ajanjaksolle vastuuopettaja ja opinto-ohjaaja laativat opiskelusuunnitelman ja seuraavat sen toteutumista. Mikäli opiskelija ei noudata suunnitelmaa, tekee opinto-ohjaajan vhp-esityksen eronneeksi katsomisesta.

d. Onko riittävät perusteet eronneeksi katsomiseen. Mikäli opiskelijalla on perusteltu syy poissaoloille ja opintojen viivästymiselle, opinto-ohjaaja ei esitä eronneeksi katsomista. Oppivelvollinen katsotaan kuitenkin eronneeksi viimeistään kuukauden kuluessa, mikäli opiskelija ei ole osallistunut HOKS:n mukaiseen opiskeluun. Eronneeksi katsomisesta tulee aina ilmoittaa huoltajalle ennen päätösesitystä.

e. Opiskelijan oma ilmoitus eronneeksi katsomisesta. Oppivelvollinen voidaan oman ilmoituksen perusteella katsoa eronneeksi vain silloin, jos oppivelvollinen on aloittanut Valpas-järjestelmän tietojen tai muun selvityksen perusteella uudet opinnot.

Jos opiskelija ja hänen huoltajansa eivät esitä kirjallista vastinetta tai eivät saavu varattuun kuulemistilaisuuteen, niin opiskelija katsotaan eronneeksi. Rehtori tekee asiasta viranhaltijapäätöksen. Mikäli opiskelu ei jatku, päivittää koulutussihteeri opiskelijan tiedot Primukseen ja Koskeen. Yhteydenotot kirjataan Wilmaan opiskelijan tapahtumahistoriaan.

Alaikäisen opiskelijan kohdalla perusteet lastensuojeluilmoituksen tekemiseen täyttyvät, jos opiskelija on paljon poissa ja asia ei selviä huoltajien kanssa.

3.2. Aikuinen omaehtoinen opiskelija

Jos opiskelijalle kertyy selvittämättömiä poissaoloja, järjestää vastuuopettajan ohjauskeskustelun opiskelijan kanssa. Ohjauskeskustelussa selvitetään poissaolojen syyt ja mahdollisia tuen tarpeita suunnitellaan yhdessä opinto-ohjaajan ja erityisopettajan kanssa. Mikäli poissaolot jatkuvat ja on ilmeistä, että opiskelijan tarkoituksena ei ole osallistua HOKS:n mukaiseen opetukseen, opinto-ohjaajaa lähettää vastinepyynnön/kutsun kuulemistilaisuuteen mahdollisesta eronneeksi katsomisesta. Kuulemistilaisuudessa voi olla mukana opiskeluhuollon edustaja, opettaja ja koulutusalajohtaja. Tilaisuudessa päätetään opiskelun jatkumisesta (päivitetään HOKS), päättämisestä tai keskeyttämisestä. Jos opiskelija ei tule varattuun kuulemistilaisuuteen, niin opinto-ohjaaja valmistelee vhp-esityksen eronneeksi katsomisesta, jolloin opiskelija menettää opiskelupaikan.

• Jos opinnot jatkuvat, tulee HOKS:iin päivittää sovitut muutokset. Työttömyysetuudella opiskelevan opinnot eivät voi olla yli 24 kk ja mahdollisesta opiskeluajan pidentämisestä on sovittava TE-toimiston vastuuvirkailijan kanssa.
• Jos opintojen jatkumiselle ei ole perusteita, katsotaan opiskelija eronneeksi ja opinto-ohjaaja tekee vhp-esityksen päätöstä varten. Työttömyysetuudella opiskelevan opintojen päättymisestä koulutussihteeri ilmoittaa TE-toimistoon koulutuksen vastuuvirkailijalle.

Opiskelijalla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opinnot seuraavilla perusteilla:
• Asevelvollisuus tai siviilipalvelus, sairauspäiväraha-aika, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa sekä opiskelijan pyynnöstä muusta perustellusta syystä.
• Työttömyysetuudella tuetusti opiskeleva ei voi keskeyttää opintoja muusta perustellusta syystä.
• Työttömyysetuudella opiskelevan opinnot voivat väliaikaisesti keskeytyä kuitenkin lyhytaikaisen työllistymisen vuoksi, jos asiasta on sovittu TE-toimiston vastuuvirkailijan kanssa.

Työttömyysetuudella opiskelevan opiskeluaikaan ja keskeytyksiin liittyvistä muutoksista ilmoittaa koulutussihteeri vhp-päätöksen perusteella TE-toimistoon koulutuksen vastuuvirkailijalle. Opiskelijan pitää välittömästi myös itse ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistoon opiskelun keskeytymisestä, jotta opiskelijalle ei tule työttömyysetuuden takaisinperintää. Keskeytysaikana ei kulu työttömyysetuudella tapahtuvan opiskelun enimmäisaika, joka on 24 kuukautta. Pitkän poissaolon jälkeen vastuuopettajan ottaa yhteyttä TE-toimiston koulutuksen vastuuvirkailijaan, joka päättää työttömyysetuudella tapahtuvan opiskelun jatkon arvioimalla yhdessä vastuuopettajan kanssa jäljellä olevien opintojen määrän. Yhteydenotot kirjataan Wilmaan opiskelijan tapahtumahistoriaan.

Ilman ammatillista tutkintoa oleva alle 29–vuotias opiskelija, joka keskeyttää opintonsa, ilmoitetaan oman kotikunnan etsivä nuorisotyöhön (Nuorisolaki 11§ 2016/1285). Koulutussihteeri tekee ilmoituksen ja merkitsee asian Wilmaan opiskelijan päättämisilmoitukseen.

3.3. Työvoimakoulutuksen opiskelija

Opiskelijan tulee osallistua HOKSin mukaiseen opiskeluun. Vastuuopettajan tulee ilmoittaa heti 5 päivän yhdenjaksoisista poissaoloista ja toistuvista yksittäisistä poissaoloista, joiden vuoksi koulutusta ehdotetaan keskeytettäväksi (myös työssäoppimisjaksojen poissaoloista ilmoitusvelvollisuus). Vastuuopettaja toimittaa koulutuspalvelun tuottajan lomakkeen työvoimakoulutuksen keskeyttämiseksi (TEM608) TE-toimistoon koulutuksen vastuuvirkailijalle.

Pitkistä poissaoloista ilmoitetaan aina TE-toimistoon [esim. sairauslomat (yli 10 päivää kestävät), työhönmenot, äitiyslomat ym. keskeyttämiset]. Poissaolojen lisäksi vastuuopettajan tulee ilmoittaa TEtoimiston vastuuvirkailijalle seuraavista opintojen etenemiseen liittyvistä asioista:

• Jos opiskeluun tarvittavaa harjoittelupaikkaa ei löydetä kahden viikon kuluessa harjoittelujakson alkamisesta.
• Jos opiskelija ei HOKS:n päivityksestä huolimatta selviydy opiskelutavoitteista. Ilmoituksen perusteella koulutuksen vastuuvirkailija, vastuuopettaja ja opiskelija sopivat yhdessä, että koulutus katsotaan päättyneeksi.
• Mikäli opiskelija on ollut pitkään sairauslomalla ja/tai lääkäri selkeästi ottaa kantaa, että opiskelija ei terveydellisistä syistä voi jatkaa opiskelua. Tällöin koulutus voidaan katsoa päättyneeksi eikä keskeytyneeksi.

Keskeytyksistä/lopettamisista ja erottamisista tulee informoida myös opintotoimiston koulutussihteeriä.
Opiskelijalle ei myönnetä lupaa yli 2 päivän lomiin, jos niistä ei ole sovittu jo valintahaastattelussa.

Opiskelijan mahdollinen palkallinen työjakso opintojen aikana:
• Opiskelijan tulee ilmoittaa kaikista työjaksoista koulutuksen aikana vastuuopettajalle ja työttömyysetuuden maksajalle (Kela tai työttömyyskassa).
• Mikäli kyseessä on yli kahden viikon työjakso, vastuuopettaja neuvottelee TE-toimiston kanssa koulutuksen keskeyttämisestä tai päättämisestä.
• Mikäli neuvottelun tuloksena poissaolo koulutuksesta todetaan tilapäiseksi, ei koulutusta kokonaan päätetä, mutta ko. ajalta ei ole oikeutta työttömyysturvaan.
– Jos työtä on enintään kaksi viikkoa, voi hakija saada soviteltua työttömyysetuutta
– Jos työ jatkuu yli kahden viikon, antaa TE-toimisto työttömyysetuuden estävän lausunnon

3.4. Oppisopimusopiskelija

Siirtymäoppisopimus (oppilaitosmuotoiset opiskelijat)
Oppisopimustyösuhteen aikana noudatetaan työpaikan ohjeita poissaolojen ilmoittamisesta.
Opiskelija ilmoittaa sairaspoissaoloistaan vastuuopettajalle.
Opiskelija voi käyttää oppilaitoksen terveydenhoitopalveluita tai työpaikan työterveyshuoltoa.

Koko koulutus oppisopimuksena
Opiskelijat ovat työsuhteessa työnantajaan. He toimivat työaikaa koskevien sääntöjen mukaisesti ja käyttävät työpaikan työterveyshuoltoa.

4. Vastuut opintojen etenemisen ja poissaolojen seurannassa

Vastuuopettaja

Opettaja

Huoltaja

Opiskelija


5. Huoltaja ilmoittaa poissaolosta

Huoltajalla on mahdollista ilmoittaa poissaolosta sekä selvittää poissaoloja Wilmassa.
18–vuotta täyttänyt opiskelija voi antaa luvan huoltajille tietojen käsittelyyn Wilmassa.

Poissaolojen ilmoitus

Huoltaja voi ilmoittaa oppilaan poissaolosta Wilmassa.

 1. Kirjaudu Wilmaan
 2. Valitse Tuntimerkinnät
 3. Valitse yläpalkista Ilmoita poissaolosta.
 4. Valitse Vihreä = selvitetty poissaolo, voit kirjata lisätiedon (opettajan ja huoltajan merkintä, terveyteen liittyviä tietoja ei kirjoiteta Wilmaan)
 5. Tallenna ilmoitus

Poissaolojen selvittäminen

Huoltaja voi selvittää oppilaan poissaoloja Wilmassa.

 1. Kirjaudu Wilmaan
 2. Valitse Tuntimerkinnät
 3. Valitse yläpalkista Selvitä tuntimerkintöjä
 4. Valitse selvitettävät tuntimerkinnät
 5. Lisätietoja –kohtaan voit kirjoittaa poissaolon syyn
 6. Tallenna selvitys