Järjestyssäännöt ja opiskeluvilppi

Järjestyssäännöt on tehty koko oppilaitosyhteisön yhteisiksi pelisäännöiksi ja ne koskevat sekä opiskelijoita että henkilökuntaa. Sääntöjen tarkoituksena on ylläpitää oppilaitoksen sisäistä järjestystä ja opiskelun esteetöntä sujumista sekä luoda perusta oppilaitosyhteisön turvallisuudelle ja viihtyisyydelle. Säännöillä selvennetään opiskelijan oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuuta.

Opiskeluvilppi ja plagiointi

Opiskelijan on oltava opintosuorituksissaan rehellinen ja annettava oikea kuva osaamisestaan. Opiskeluvilpillä tarkoitetaan epärehellistä tekoa tai keinoa, jolla pyritään huijaamaan opinnon arvioijaa.

Opiskeluvilpin eri muotoja ovat esimerkiksi:

Vilpin seurauksena opintosuoritus mitätöidään ja opiskelija ohjataan toimimaan oikein ja tekemään tehtävät uudestaan opettajan valvomana.